KONKURS

Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie

Regulamin konkursu

 • 1 Zasady ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie” jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (https://min-pan.krakow.pl/), ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków.
 2. Konkurs jest elementem realizowanego przez Organizatora projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”, nr umowy NdS/539771/2021/2022.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży o górnictwie i surowcach mineralnych oraz ich znaczeniu gospodarczym z uwzględnieniem zagadnienia rekultywacji terenów pogórniczych.
 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 5. Patronat nad Konkursem objęła Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. (Grupa Tauron), Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera (Jaworzno) oraz Małopolskie Centrum Nauki COGITEN.
 6. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe: sprzęt multimedialny lub elektroniczny, nagrody książkowe i in.
 7. Klasy spośród których wyłonieni zostaną laureaci 1 miejsca z obydwu kategorii (zgodnie z § 5 Zasady szczegółowe) będą miały możliwość odbycia wycieczki tematycznej do Kopalni Wapienia „Czatkowice” z udziałem Organizatora konkursu.
 8. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział.

 

 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Do Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, który wyrazi taką wolę.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje nauczyciel prowadzący, przesyłając na adres e-mail a.kn@min-pan.krakow.pl skan wypełnionego uprzednio formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie Konkursu.
 5. Jedno zgłoszenie powinno zawierać wszystkich Uczestników realizujących pracę pod opieką jednego nauczyciela.
 6. Organizator drogą mailową poinformuje o przyjęciu zgłoszenia najpóźniej na drugi dzień od otrzymania zgłoszenia.
 • 3 Harmonogram konkursu
 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 31.03.2023 r.
  1. Prace należy nadesłać do dnia 24.05.2023 r.: a. drogą mailową na adres a.kn@min-pan.krakow.pl w tytule maila wpisując „Konkurs_edukacja surowcowa”,
  2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków z dopiskiem „Konkurs_edukacja surowcowa” (liczy się data nadania przesyłki).
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.06.2023 r.
 2. Organizator najpóźniej do dnia 02.06.2023 r. prześle wyniki konkursu na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.
 3. Prace nadesłane po 24.05.2023 r. nie będą oceniane.

 

 • 4 Tematyka konkursu
 1. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat roli surowców mineralnych oraz górnictwa – jako wciąż ich podstawowego źródła – w trzech głównych obszarach: 1. zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych społeczeństwa, 2. rozwoju gospodarczym, 3. zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, w tym energetycznego i militarnego.
 2. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat możliwości i kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych z uwzględnieniem pojęcia rekultywacji jako drogi do powstania nowych terenów użytkowych i przyrodniczych na terenach przekształconych górniczo.
 3. Praca powinna nawiązywać do jednego z poniższych tematów: a. Surowce mineralne przyszłością nowoczesnych technologii (np. odnawialne źródła energii, robotyka, komputeryzacja, telefonia komórkowa).
 4. Surowce mineralne w życiu codziennym człowieka.
 5. Rekultywacja terenów pogórniczych drogą do poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych środowiska.
 6. Górnictwo w moim regionie – jak wygląda, jak chciałbym, żeby wyglądało i jakie czerpię z niego korzyści.
 • 5 Zasady szczegółowe
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: a. kategoria I: klasy IV–VI szkoły podstawowej,
 2. kategoria II: klasy VII–VIII szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych.
 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie indywidualnej: a. pracy plastycznej/artystycznej w kategorii I,
 2. pracy pisemnej w formie eseju/opowiadania/albumu LUB pracy multimedialnej w formie prezentacji Power Point/filmu w kategorii II.
 1. Praca plastyczna/artystyczna w kategorii I powinna mieć charakter plakatu i być wykonana w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką malarską.
 2. Prace w kategorii II powinny spełniać następujące warunki: a. Praca pisemna powinna mieć formę eseju/opowiadania, którego objętość nie przekroczy 10 stron A4 (plik pdf, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) lub albumu, którego objętość nie przekroczy 15 stron A4.
 3. Praca multimedialna powinna mieć formę prezentacji Power Point o maksymalnej ilości slajdów 20 (prezentacja może być nagrana z głosem) lub filmu wykonanego dowolną techniką o długości nie przekraczającej 8 minut.
 1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in.: a. spełnienie warunków określonych w § 5 Zasady szczegółowe,
 2. merytoryczna poprawność przedstawianych informacji,
 3. estetyka wykonania,
 4. zamieszczenie samodzielnych zdjęć i/lub rysunków (w pracach kategorii II),
 5. pomysłowość,
 6. spis źródeł z jakich Autor korzystał (w pracach kategorii II).
 • Postanowienia końcowe
 1. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: a. imię i nazwisko Autora,
 2. numer klasy,
 3. adres, nazwę, telefon kontaktowy szkoły oraz dane osobowe nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz ze zgodą na publikację prac laureatów wraz z ich nazwiskami na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 3. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska, e-mail: a.kn@min-pan.krakow.pl, tel.: 693 833 190.