ASPress - czasopisma pedagogiczne


ARCHIWUM WYDAŃ CYFROWYCH
       
Język NiemieckiWydania z lat 2009-2016 dostepne są w wersji elektronicznej jako pliki PDF. Są one identyczne z wersjami drukowanymi. Jednakże nie zawierają materiałów, które były na płytach CD/DVD dołączanych do niektórych wydań drukowanych.
W wersji drukowanej dostepne jest tylko jedno wydanie - 3/2016.
Więcej


Zbiór 52 felietonów poświęconych współczesnej Polsce, Polakom, polityce, roli telewizji i mediów we współczesnym świecie, globalizacji i konsekwencji wynikającej z naszego otwarcia na świat.
Wydanie w postaci pliku PDF
Cena 10 zł.
Zamów


Książka o podróżach, poznawaniu, odkrywaniu i podbijaniu świata, o pokonywaniu kolejnych horyzontów ludzkiego rozwoju. Ludzie wędrują od wieków, zawsze chcieli zobaczyć, co jest za kolejną rzeką, górą, morzem, za nowym horyzontem. Ta wędrówka pozwoliła najpierw poznać naszą planetę, a dziś już zaprowadziła człowieka poza granice Układu Słonecznego. Kim są ci, którzy zmieniają historię świata? Dlaczego Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Mikołaj Kopernik „poruszył” Ziemię?
Wydanie w postaci pliku PDF.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydanie drukowaneHistoria powstania  * Dane techniczne * Słynne rajdy * Rozwiązania konstrukcyjne

Pierwszy pojazd z napędem na obie osie skonstruowano w 1824 r. a więc ponad pól wieku wcześniej od samochódu. Jednak dopiero wojskowi amerykańskiej armii jako pierwsi chcieli mieć pojazd, który pojedzie każdą drogą, pokona głębokie rowy  i wyposażony będzie we wciągarkę, tak by mógł poruszać się w każdym terenie.
Cena 10 zł.
Zamów

Wydania specjalne "Geografii w Szkole"

2011

2010

2009

2008


Cena kompletu wydań 50 zł
Cena jednego wydania 10 zł
ZamówNowość!


Więcej

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania czasopisma „Wiadomości Historyczne”


Każdy numer podlega recenzji wewnętrznej dokonywanej przez jednego lub kilku członków kolegium redakcyjnego oraz recenzji zewnętrznej dokonywanej przez pracowników naukowych wskazanych z listy recenzentów na dany rok.
 
Lista recenzentów zewnętrznych „Wiadomości Historycznych” na rok 2017:
Dr hab. Bogumiła Burda, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Maciej Fic, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Maciej Forycki, UAM w Poznaniu
Dr Iwona Janicka, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Barbara Kubis, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Michał Zwierzykowski, UAM w Poznaniu 
 
Ankieta recenzyjna:
1/ Imię i nazwisko recenzenta
2/ Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu)
3/ Ocena ogólna
- tekst można opublikować bez zastrzeżeń
- tekst można opublikować po wprowadzeniu poprawek wskazanych w recenzji (w tym przypadku recenzent wskazuje konkretne fragmenty pracy i sposób ich poprawienia)
- tekst ze względów merytorycznych nie nadaje się do publikacji
4/ Ocena treści
- czy tekst odpowiada profilowi czasopisma „Wiadomości Historyczne”
- czy treść artykułu jest zgodna z tytułem 
- czy praca odzwierciedla aktualny stan wiedzy 
- czy zastosowano poprawnie metody badawcze
- czy praca była wcześniej publikowana w całości lub fragmentach
5/ Ocena formy
- czy praca jest skonstruowana poprawnie
- czy aparat naukowy został poprawnie zastosowany
- czy praca została napisana jasnym językiem
 
Data i podpis recenzenta
 
Oświadczenie recenzenta:
Oświadczam, że recenzowany przeze mnie tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Wiadomości Historyczne” dotyczy problematyki zgodnej z moimi zainteresowaniami naukowymi. W przypadku oceny pracy kieruję się wyłącznie względami merytorycznymi.
 
Data i podpis recenzenta